Obec Vysoká Pec
Vysoká PecOkr. Karlovy Vary

Info 106/1999 Sb.

Rok 2015

zveřejněno: 16.1.2015

žadatel(ka) požaduje zápisy ZO (7.11., 28.11., 29.12.,) rozpočtová opatření č. 5 a 6/2014 a aktualizovaný rozpočet obce na rok 2015

Rozpočt.op. č.5

Rozpočt.op. č.6

Rozpočt.op. č.6 oprava

Rozpočet r. 2015

žadatel(ka) požaduje zápis ZO z 18.2.2015

žadatel(ka) požaduje zápis ZO z 24.4.2015 a rozpočtové opatření č. 1

rozpočt. opatř. č.1

26.8.2015

žadatel(ka) požaduje petici z výběrového řízení na pozici úředníka obecního úřadu v roce 2011, která byla zaslána na Krajský úřad v Karlových Varech

Odpověď obecního úřadu: Obec nemá ve své evidenci žádnou petici občanů v souvislosti s veřejnou výzvou ("výběrovým řízením") na pozici úředníka obecního úřadu.

žadatel(ka) požaduje zápis ZO ze dne 15.5.2015, 26.6.2015,11.9.2015 a rozpočtové opatření č. 2/2015, 3/2015

Rozpočtové opatření č. 2/2015

Rozpočtové opatření č. 3/2015

zveřejněno 20.11.2015

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

1) Žádám o poskytnutí pravidel pro přijímání a vyřizování petic, kterou má Obec Vysoká

Pec zakotvenu, ve svých vnitřních předpisech dle zákona č.128/2000 Sb., včetně data

účinnosti tohoto vnitřního předpisu;

2) kolik petic eviduje obec dle zákona č.85/1990 Sb.;

3) kolik petic Obec zamítla dle zákona č.85/1990 Sb., z důvodu toho, že neobsahují formální

náležitosti petičního zákona a není tedy peticí.

Odpověď obecního úřadu

Ad 1) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obec Vysoká Pec nemá.

Ad 2) Počet evidovaných petic1

Ad 3) Počet zamítnutých petic 0

zveřejněno 20.11.2015

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

Žádám o poskytnutí informace, kolik občanů nesoucí jméno xxxxx yyyyy má hlášen trvalý pobyt v Obci Vysoká Pec na Karlovarsku, PSČ 362 21 a to od data 1.1.2008 do 1.11.2015.

Odpověď obecního úřadu

V Obci Vysoká Pec má hlášen trvalý pobyt pouze jeden občan nesoucí jméno xxxxx yyyyy a to od 1.1.2008 do 1.11.2015.

Rok 2016

zveřejněno 14.1.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

Žádám o poskytnutí informace:

1) Na základě jakého právního předpisu byl vyhotoven dokument "Váš dopis zn.278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014. Uveďte přesnou identifikaci /číslo zákonu, paragraf, písmeno, číslice/.

2) Na základě jakého podnětu byl dokument vyhotoven "Váš dopis zn. 278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014. Uveďte přesné důvody /např. dle žádosti ze dne od žadatele, nebo na vlastní podmět zastupitelů, apod./

3) Za jakým účelem byl dokument Obce "Váš dopis zn. 278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014 vyhotoven. Co tím dokumentem Obec řeší.

4) Kolik občanů starších 18 let, měla Obec Vysoká Pec na Karlovarsku PSČ: 362 21, ke dni 3.8.2009. /uveďte, prosím, jejich počet/.

5) Kolik občanů Obce Vysoká Pec starších 18 let, je podepsáno na evidované petici Obce Vysoká Pec na Karlovarsku PSČ: 362 21, ze dne 3.8.2009. Viz. Vaše přiložená petice "278/14/OÚ-616" /uveďte, prosím, jejich počet/.

Odpověď obecního úřadu:

Ad 1) Na základě § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ad 2) Na základě žádosti žadatele.

Ad 3) Vyřízení žádosti žadatele.

Ad 4) Naše evidence obyvatel neumožňuje zjistit počet občanů Obce Vysoká Pec starších 18 let, ke dni 3.8.2009.

Ad 5) Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno cca 86 občanů Vysoké Pece.

zveřžejněno 1.2.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace:

Uveďte, prosím, přesný počet občanů, který jste schopni na petici jednoznačně prokázat a identifikovat s tehdejší evidencí obyvatel obce.

Odpověď obecního úřadu:

Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno 76 občanů starších 18 let s trvalým pobytem v obci Vysoká Pec, což lze prokazatelně zjistit z evidence obyvatel. U ostatních podepsaných toto zjistit nejde.

zveřejněno 12.2.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace:

Uveďte, prosím, přesný počet občanů, který jste schopni na petici jednoznačně prokázat a identifikovat s tehdejší evidencí obyvatel obce, tedy k datu 03.08.2009.

Odpověď obecního úřadu:

Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno 76 občanů starších 18 let s trvalým pobytem v obci Vysoká Pec, což jsme schopni jednoznačně prokázat z evidence obyvatel.

zveřejněno 31.5.2016

žadatel(ka) požaduje zápisy ZO (4.12.2015, 29.12.2015,12.2.2016, 24.3.2016 a 22.4.2016), rozpočtová opatření č. 4/2015 a 1/2016 

rozpočtové opatření č. 4/2015

rozpočtové opatření č. 1/2016

zveřejněno 1.6.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace: O kvalitě vody dodávané Obcí Vysoká Pec pro domácnosti v roce 2015/2016. Je voda dodávaná odběratelům v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znení pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah prováděných kontrol.

Odpověď obecního úřadu: Dodávání vody odběratelům je v souladu s platnou legislativou.

zveřejněno 20.6.2016

žadatel(ka) žádá o zodpovězení požadované informace. Tedy, jestli je voda dodávaná odběratelům v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znení pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah prováděných kontrol. Požaduji jednu z následujících odpovědí: Ano - dodávky vody jsou v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.. nebo, NE - dodávky vody nejsou v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb..

Odpověď obecního úřadu: Dodávání vody odběratelům je v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb..

 

Rok 2017

žádost o informace týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

žádost

odpověď

žádost o informaci ke stavebnímu záměru

žádost

odpověď

žádost o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 - dotazník

žádost dotazník + odpověď

žádost o poskytnutí informace odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.,

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace - Jakým způsem se obec brání proti škodlivým ptákům

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace - dotazník sociální bydlení

žádost - odpověď

žádost o poskytnutí informace o počtu uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

žádost

odpověď

Rok 2018

žádost o poskytnutí informace ke GDPR

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí kopie žádosti fyzické osoby na jejímž podmětu obec vydala listinu, SPIS KÚKK č.j. 1435/LP/18-10

žádost

rozhodnutí o odmítnutí odpověď

odvolání příloha

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání OÚVP  rozhodnutí KÚKK

odpověď příloha 

žadatel podal ll. odvolání

rozhodnutí KÚKK Obci Vysoká Pec se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů vyřídil jedním ze způsobů vymezených v ustanovení § 14 ods. 5 písm. d) nebo § 15 odstavce 1a2 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to tak, že poskytne žadateli požadované informace, anebo vydá rozhodnutí o částečném, či úplném odmítnutí žádosti žadatele o informace ze dne 23.5.2018, kdy odmítnutí, či častečné odmítnutí žádosti žadatele řádně, v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, odůvodní.                      

rozhodnutí OÚVP žádost se v části co do poskytnutí osobních údajů fyzické osoby, která sepsala žádost o vystavení posudku dne 6.3.2014 v Rudném a na jejímž základě vydala obec Vysoká Pec listinu č.j. 278/14/OÚ-616 odmítá a poskytl žadateli pouze kopii listiny s anonymizovanými osobními údaji.

žadatel podal lll. odvolání

KÚKK Rozhodnutí - odvolání se zamítá a napadané rozhodnutí se potvrzuje  - doložka PM                                                                            zveřejněno 10.12.2018

 

žádost o poskytnutí informace ke zveřejňování fotografií na webu obce, spis KÚKK č.j. 1760/LP/18

žádost

odpověď

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání OÚVP rozhodnutí KÚKK

výzva o doplnění žádosti

odpověď na výzvu

rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žadatel se odvolal 

rozhodnutí o částečném odmítnutí

žadatel se odvolal

žadatel podal stížnost 

odpověď OÚVP poskytnuté informace 

napadané rozhodnutí o částečném odmítnutí se potvrzuje Rozhodnutí KÚKK doložka s PM

 

žádost o doplnění poskytnuté informace k č.j. 00705/18/OÚ-84.1

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č.j. 278/14/OÚ-616, spis KÚKK č.j. 1772/ LP/18

žádost

rozhodnutí o odmítnutí žádosti  odpověď 

žadatel se odvolal

rozhodnutí KÚKK     doložka PM

rozhodnutí o odmítnutí žádosti

žadatel se odvolal

rozhodnutí KÚKK - napadané rozhodnutí se potvrzuje  doložka PM 

                                                                                                    vyvěšeno 21.11.2018

Žádost III. o doplnění poskytnuté informace k č.j. 00705/18/OÚ-84.1 a 00808/18/OÚ-84.1

žádost

odpověď

Žádost o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č..j. 278/14/OÚ-616

žádost

odpověď

Žádost IV. o doplnění poskytnuté informace k č.j. 00705/18/OÚ-84.1 a 00808/18/OÚ-84.1

žádost

odpověď

Žádost ze dne 2.8.2018 o doplnění informace požadované v r. 2014 na základě dopisu č.j. 422/14/OÚ-51.1 o poskytnutí informací, které obecní úřad V.P. odmítl poskytnout, spis KÚKK č.j. 1921/LP/18-5

žádost

odpověď Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Usnesení KÚKK č.j. 1921/LP/18-2 - postupuje OÚVP odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 

Rozhodnutí KÚKK č.j. 1921/LP/18-5 - rozhodnutí OÚVP ze dne 16.8.2018 se ruší a věc se vrací k novému projednání OÚVP

OÚVP vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Vzhledem k tomu, že úřad nemůže požadované informace poskytnout, protože nebyly a nejsou zaznamenány na žádném nosiči, jak to vyžaduje § 3 odst. 3 zákona, a navíc k jejich dalšímu poskytnutí chybí souhlas osob, které informace poskytly, nezbylo úřadu než rozhodnout podle § 15 odst. 1 zákona a žádost odmítnout

žadatel podal nové odvolání proti rozhodnutí OÚVP 

KÚKK Rozhodnutí - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje   Doložka PM                                                                                               zveřejněno 10.12.2018

 

Žádost o doplnění poskytnuté informace k č.j. 00913/18/OÚ-84.1, spis KÚKK č.j. 2232/LP/18-5

žádost

odpověď

žadatel podal stížnost 

Rozhodnutí KÚKK   doložka PM

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - OÚVP                             zveřejněno 29.11.2018

 

Žádost ze dne 15.8.2018 o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č..j. 278/14/OÚ-616, spis KÚKK č.j. 2212/LP/18-5

žádost

odpověď

žadatel podal odvolání 

rozhodnutí KÚKK č.j. 2212/LP/18-5, Obecnímu úřadu se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost žadatele ze dne 15.8.2018, vyřídil jedním ze způsobů vymezených v ustanovení § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to tak, že poskytne žadateli požadované informace, anebo vydá rozhodnutí o částečném, či úplném odmítnutí žádosti žadatele, kdy odmítnutí, či částečné odmítnutí žadatele řádně, v souladu s platným právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, odůvodní.Doložka právní moci a vykonatelnosti nabyla právní moci dne 1.10.2018

rozhodnutí OÚVP se v částech, v nichž žadatel požaduje poskytnutí informace 1) Jakým způsobem a kdo svolal zastupitelestvo za účelem vystavení posudku na osobu žadatele? 2) Kde proběhla schůze všech zastupitelů za účelem vystavení posudku? a 4) Potvrzení, že v případě posudku se jednalo o úřední dokument vydaný obcí, který obec poskutuje jiným subjektům k poskytnutí informací k jeho osobě odmítá:úřad uvádí, že žádné jednání zastupitelstva k vydání listiny (posudku) čj. 278/14-OÚ-616 svoláno nikým nebylo a neproběhla k tomu ani žádná schůze. Požadované informace ve smyslu zákona tedy neexistují. Posudek ze dne 11. 3. 2014 č. 278/14/OÚ-616 nepředstavuje rozhodnutí či usnesení Zastupitelstva obce Vysoká Pec, pro něž by bylo nutné svolat jednání a o němž se hlasovalo usnesením, nebyla k tomu ani svolána žádná schůze. Přesný průběh a místo podepisování nebylo předmětem protokolárního zápisu či záznamu, protože zápisy se pořizují zásadně z úředně svolaných a konaných jednání zastupitelstva, jak to stanoví § 95 zákona o obcích. Podle § 3 odst. 3 zákona informací se pro účely zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Z uvedeného ustanovení plyne, že pokud požadovaná informace neexistuje, nelze ji poskytnout. V této části žádosti proto úřad žádost odmítl. Dále žadatel požaduje potvrzení, že v případě posudku se jednalo o úřední dokument vydaný obcí, který obec poskytuje jiným subjektům k poskytnutí informací k jeho osobě. Z obsahu žádosti je zřejmé, že žadatel požaduje od úřad podání názoru, k němuž ovšem úřad vzhledem k § 2 odst. 4 zákona není povinen, neboť podle tohoto ustanovení povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Takovou informaci tudíž nelze poskytnout a úřad v této části rovněž žádost odmítl.Podle § 15 odst. 1 zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.Ohledně požadované informace 3) Jaká je průměrná prokazatelná doba řešení žádostí občanů ze strany obce v roce 2014? úřad žádost žadatele vyřídí předepsaným způsobem v souladu s pokynem odvolacího orgánu.

OÚVP oznámení výše požadované úhrady za poskytnutí informace Jaká je průměrná prokazatelná doba řešení žádostí občanů ze strany obce v roce 2014?

žadatel podal odvolání proti novému rozhodnutí OÚVP a proti kalkulaci ceny za poskytnutí informace Jaká je průměrná prokazatelná doba řešení žádostí občanů ze strany obce v roce 2014?

Rozhodnutí KÚKK napadané rozhodnutí se potvrzuje doložka PM 

Rozhodnutí KÚKK 2219-8 zjednat nápravu ve výši úhrady  doložka PM                                                                                                                               zveřejněno 21.11.2018

odpověď                                                                                      zveřejněno 4.12.2018

Žádost ze dne 17.8.2018 o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č.j. 278/14/OÚ-616  a doložení důkazů k posudku

žádost

odpověď

Žádost ze dne 31.8.2018 o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č.j. 278/14/OÚ-616  a doložení důkazů k posudku

žádost

odpověď

 

Žádost ze dne 24.9.2018 , spis KÚKK 2724/LP/18 (ukončeno)                     o poskytnutí informace" Uveďte počet kolik sousedských sporů *****dle Vámi vydaného posudku č.j. 278/14/OÚ-616 bylo řešeno za asistence Policie ČR

Odpověď Obecního úřadu: Rozhodnutí - žádost se odmítá. Úřad nemá k dispozici žádný nosič informací, které poskytly třetí osoby ohledně asistence Policie ČR u sporů a jejich četnosti (počtu). Nebyl o tom pořízen žádný záznam v písemné, zvukové či audiovizuální formě a jednalo se o informace třetích osob sdělených výhradně v ústní formě. Tyto informace ani nevznikly za použití veřejných prostředků a osoby, které je poskytly, si výslovně nepřály být kdekoliv zmiňovány v jakékoliv souvislosti, tj. požadovaly utajení své identity.Vzhledem k tomu, že úřad nemůže požadované informace poskytnout, protože nebyly a nejsou zaznamenány na žádném nosiči, jak to vyžaduje § 3 odst. 3 zákona, nezbylo úřadu než rozhodnout podle § 15 odst. 1 zákona a žádost odmítnout.                                                                                                                                                                                                                zveřejněno 10.10.2018

žadatel podal odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Vysoká Pec

Rozhodnutí KÚKK - napadané rozhodnutí se potvrzuje doložka PM                                                                                                                                    zvěřejněno 21.11.2018

 

 

Žádost ze dne 2.10.2018 o poskytnutí informací:

1) Kdo umístil do obecní kroniky osobní údaje nezletilého **** *****?

2) Za jakým účelem obce zveřejňuje osobní údaje ***** ***** ve veřejné obecní kronice?

3) Má obec k dispozici písemný souhlas osoby jejíž data zveřejňuje?

Odpověď obecního úřadu: 

ad 1) Kronikářka obce Vysoká Pec.

ad 2) Za účelem vedení kroniky dle zákona č. 132/2006 Sb. a pro obecní zpravodajství o kulturních akcích a akcích pro děti.

ad 3) Obec Vysoká Pec nezveřejňuje osobní data žádných osob.                                                                                                                            zveřejněno dne 18.10.2018

Žádost ze dne 11.10.2018 (posudek)

Žádost

Odpověď                                                                       zveřejněno dne 30.10.2018

 

Žádost ze dne 11.10.2018 (pozemky)

Žádost

Odpověď                                                                       zveřejněno dne 30.10.2018

 

Žádost (psi a kočky)

Informace - volně pobíhající psi a kočky                        zveřejněno dne: 2.11.2018

 

Žádost ze dne 26.09.2018 ((záslání posudku)

Žádost

Odpověď                                                                       zveřejněno dne 15.11.2018

 

Žádost ze dne 29.10.2018 (zaslání "petice")

Žádost

Odpověď  - Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti                                                                                                                                        zveřejněno dne 15.11.2018

Žadatel podal odvolání

Rozhodnutí KÚKK - potvrzení napadeného rozhodnutí        zveřejněno 16.01.2019

 

Žádost ze dne 26.10.2018 (počet přestupkových řízení)

Žádost

Odpověď                                                                        zveřejněno dne 23.11.2018

 

Žádost ze dne 14.11.2018 (přestupková a správní řízení)

Žádost

Odpověď                                                                        zveřejněno dne 10.12.2018

 

Žádost ze dne 27.11.2018 " Má obec písemný souhlas k vydání posudku č.j. 278/14/OÚ-616 a předání informací jiné fyzické osobě od XY?"

odpověď                                                                         zveřejněno dne 12.12.2018

 

Dotazník - kastrační program                                          zveřejněno dne 13.12.2018

 

Žádost ze dne 27.11.2018 (ceny prodávaných pozemků)

Žádost

Odpověď                                                                          zveřejněno dne 21.12.2018

 

Žádost ze dne 6.12.2018

1) Pan XY žádá informace: Zašlete mi všechny přijaté žádosti pana XY a manželů XY na základě kterých obec zveřejňuje informace k programu zasedání zastupitelstva dne 12.12.2008 (Dokumenty požaduji včetně razítka příjmu s číslem jednacím).

2) Zašlete kopii zprávy MV ČR najejímž základě bylo nařízeno projednání nezákonných postupů obce na zasedání zastupitelstva dne 26.02.2010

Obec pana XY vyzvala o úhradu 800 Kč za požadované informace, neboť žádost obsahovala mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 

Pan XZ se proti úhradě za požadované infomace odvolal na KÚKK.

Odvolání bylo postoupeno ke Krajskému úřadu KK. Krajský úřad Rozhodnutím ze dne 21.1.2019 výši úhrady za vyhledávání informací v částce 800 Kč potvrzuje.

                                                                                              Zveřejněno 18.2. 2019

 

 

Žádost ze dne 18.12.2018 (ceny prodávaných pozemků)

Žádost

Odpověď                                                                          zveřejněno dne 07.01.2019

 

Rok 2019

Žádost ze dne 07.01.2019 (ceny prodávaných pozemků)

Žádost

Dvě výzvy k upřesnění žádosti

Odpověď                                                                          zveřejněno dne 06.02.2019

 

Žádost ze dne 18. 8. 2019 (nabídka veřejných zakázek)

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
K vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, sděluji, že ani jeden z uvedených subjektů nepodal v minulosti nabídku
ve smyslu veřejných zakázek

 

                                                                                           zveřejněno dne 10.9. 2019

 

Rok 2020

Žádost ze dne 2.3.2020 (investiční plány obce)

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 2. března jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání investičních plánů obce pro r. 2020-2022. 

Obec Vysoká Pec nemá zpracován investiční plán obce. Rozpočet obce na r. 2020 je zveřejněn na el. úřední desce viz odkaz: 

urad-obce/uredni-deska/rozpocet-na-rok-2020-paragrafove-zneni-832.html?kshowback=

 

                                                                                            zveřejněno dne 11.3.2020

 

Žádost ze dne 5.5.2021 (investiční plány obce)

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

dne 5.5.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání investičních plánů obce pro r. 2021 – 2022.

 

Tímto Vám podáváme informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:

 

Obec Vysoká Pec nemá zpracován investiční plán obce. Rozpočet obce na r. 2021 je zveřejněn na el. úřední desce viz www.vysokapec.eu → úřad → povinné informace → 8. Dokumenty → Rozpočet na rok 2021.

Zveřejněno 20.5.2021

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

drakiáda 2019