Navigace

Obsah

Informace - příjmy starosty

Informace - kanalizační přípojka 4

Informace - kanalizační přípojka 3

Informace - kanalizační přípojka 2

Informace - kanalizační přípojka

Informace - cesty

Informace - cyklostezky

Informace - naučná stezka

Informace - oprava komunikací

Informace - přístup na pozemek

Informace - referendum

Místně příslušné instituce

Informace - zápisy ze zasedání ZO 2008 - 2013

Informace . přehled a seznam OZV, směrnice prodej a pronájem pozemků z majetku obce

Informace - zápisy ze zasedání ZO 1998 - 2002

Informace - povolení ke stavbě na p.p.č. 176/4 v k.ú. Vysoká Pec

Informace - plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Rok 2014

zveřejněno 4.2.2014

Informace - směnná smlouva ........ příloha - směnná smlouva

zveřejněno  3.3.2014

Informace - rozpočet obce na investiční výdaje zákl. a mateřských škol

zveřejněno: 22.4.2014

Informace - o osobě pana XY

zveřejněno: 12.5.2014

Doplnění informace pana XY

 

zveřejněno: 22.10.2014

žadatel(ka) požaduje zápisy ZO (27.6., 22.8.,19.9.) a rozpočtová opatření č. 2,3,4.

Zápis z 27.6.2014

Zápis z 22.8.2014

Zápis z 19.9.2014

Rozpočtová opatření č. 2,3,4,

 

Rok 2015

zveřejněno: 16.1.2015

žadatel(ka) požaduje zápisy ZO (7.11., 28.11., 29.12.,) rozpočtová opatření č. 5 a 6/2014 a aktualizovaný rozpočet obce na rok 2015

Zápis z 7.11.2014

Zápis z 28.11.2014

Zápis z 29.12.2014

Rozpočt.op. č.5

Rozpočt.op. č.6

Rozpočt.op. č.6 oprava

Rozpočet r. 2015

 

žadatel(ka) požaduje zápis ZO z 18.2.2015

Zápis z 18.2.2015

 

žadatel(ka) požaduje zápis ZO z 24.4.2015 a rozpočtové opatření č. 1

Zápis ZO 24.4.2015

rozpočt. opatř. č.1

 

26.8.2015

žadatel(ka) požaduje petici z výběrového řízení na pozici úředníka obecního úřadu v roce 2011, která byla zaslána na Krajský úřad v Karlových Varech

Odpověď: Obecního úřadu, obec nemá ve své evidenci žádnou petici občanů v souvislosti s veřejnou výzvou ("výběrovým řízením") na pozici úředníka obecního úřadu.

 

žadatel(ka) požaduje zápis ZO ze dne 15.5.2015, 26.6.2015,11.9.2015 a rozpočtové opatření č. 2/2015, 3/2015

Zápis ZO 15.5.2015

Zápis ZO 26.6.2015

Zápis ZO 11.9.2015

Rozpočtové opatření č. 2/2015

Rozpočtové opatření č. 3/2015

 

zveřejněno 20.11.2015

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

 

1) Žádám o poskytnutí pravidel pro přijímání a vyřizování petic, kterou má Obec Vysoká

Pec zakotvenu, ve svých vnitřních předpisech dle zákona č.128/2000 Sb., včetně data

účinnosti tohoto vnitřního předpisu;

2) kolik petic eviduje obec dle zákona č.85/1990 Sb.;

3) kolik petic Obec zamítla dle zákona č.85/1990 Sb., z důvodu toho, že neobsahují formální

náležitosti petičního zákona a není tedy peticí.

 

Odpověď obecního úřadu

Ad 1) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obec Vysoká Pec nemá.

Ad 2) Počet evidovaných petic1

Ad 3) Počet zamítnutých petic 0

 

zveřejněno 20.11.2015

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

Žádám o poskytnutí informace, kolik občanů nesoucí jméno xxxxx yyyyy má hlášen trvalý pobyt v Obci Vysoká Pec na Karlovarsku, PSČ 362 21 a to od data 1.1.2008 do 1.11.2015.

Odpověď obecního úřadu

V Obci Vysoká Pec má hlášen trvalý pobyt pouze jeden občan nesoucí jméno xxxxx yyyyy a to od 1.1.2008 do 1.11.2015.

Rok 2016

zveřejněno 14.1.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení těchto informací:

Žádám o poskytnutí informace:

1) Na základě jakého právního předpisu byl vyhotoven dokument "Váš dopis zn.278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014. Uveďte přesnou identifikaci /číslo zákonu, paragraf, písmeno, číslice/.

2) Na základě jakého podnětu byl dokument vyhotoven "Váš dopis zn. 278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014. Uveďte přesné důvody /např. dle žádosti ze dne od žadatele, nebo na vlastní podmět zastupitelů, apod./

3) Za jakým účelem byl dokument Obce "Váš dopis zn. 278/14/OÚ-616" ze dne 11.3.2014 vyhotoven. Co tím dokumentem Obec řeší.

4) Kolik občanů starších 18 let, měla Obec Vysoká Pec na Karlovarsku PSČ: 362 21, ke dni 3.8.2009. /uveďte, prosím, jejich počet/.

5) Kolik občanů Obce Vysoká Pec starších 18 let, je podepsáno na evidované petici Obce Vysoká Pec na Karlovarsku PSČ: 362 21, ze dne 3.8.2009. Viz. Vaše přiložená petice "278/14/OÚ-616" /uveďte, prosím, jejich počet/.

Odpověď obecního úřadu:

Ad 1) Na základě § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ad 2) Na základě žádosti žadatele.

Ad 3) Vyřízení žádosti žadatele.

Ad 4) Naše evidence obyvatel neumožňuje zjistit počet občanů Obce Vysoká Pec starších 18 let, ke dni 3.8.2009.

Ad 5) Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno cca 86 občanů Vysoké Pece.

zveřžejněno 1.2.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace:

Uveďte, prosím, přesný počet občanů, který jste schopni na petici jednoznačně prokázat a identifikovat s tehdejší evidencí obyvatel obce.

Odpověď obecního úřadu:

Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno 76 občanů starších 18 let s trvalým pobytem v obci Vysoká Pec, což lze prokazatelně zjistit z evidence obyvatel. U ostatních podepsaných toto zjistit nejde.

zveřejněno 12.2.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace:

Uveďte, prosím, přesný počet občanů, který jste schopni na petici jednoznačně prokázat a identifikovat s tehdejší evidencí obyvatel obce, tedy k datu 03.08.2009.

Odpověď obecního úřadu:

Na dokumentu nazvaném "Petice na podporu starosty" je podepsáno 76 občanů starších 18 let s trvalým pobytem v obci Vysoká Pec, což jsme schopni jednoznačně prokázat z evidence obyvatel.

zveřejněno 31.5.2016

žadatel(ka) požaduje zápisy ZO (4.12.2015, 29.12.2015,12.2.2016, 24.3.2016 a 22.4.2016), rozpočtová opatření č. 4/2015 a 1/2016 

zápis 4.12.2015

zápis 29.12.2015

zápis 12.2.2016

zápis 24.3.2016

zápis 22.4.2016

rozpočtové opatření č. 4/2015

rozpočtové opatření č. 1/2016

zveřejněno 1.6.2016

žadatel(ka) žádá o sdělení informace: O kvalitě vody dodávané Obcí Vysoká Pec pro domácnosti v roce 2015/2016. Je voda dodávaná odběratelům v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znení pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah prováděných kontrol.

Odpověď obecního úřadu: Dodávání vody odběratelům je v souladu s platnou legislativou.

zveřejněno 20.6.2016

žadatel(ka) žádá o zodpovězení požadované informace. Tedy, jestli je voda dodávaná odběratelům v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znení pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah prováděných kontrol. Požaduji jednu z následujících odpovědí: Ano - dodávky vody jsou v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.. nebo, NE - dodávky vody nejsou v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb..

Odpověď obecního úřadu: Dodávání vody odběratelům je v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb..

 

Rok 2017

žádost o informace týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

žádost

odpověď

žádost o informaci ke stavebnímu záměru

žádost

odpověď

žádost o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 - dotazník

žádost dotazník + odpověď

žádost o poskytnutí informace odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.,

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace - Jakým způsem se obec brání proti škodlivým ptákům

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace - dotazník sociální bydlení

žádost - odpověď

žádost o poskytnutí informace o počtu uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

žádost

odpověď

Rok 2018

žádost o poskytnutí informace ke GDPR

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí kopie žádosti fyzické osoby na jejímž podmětu obec vydala listinu 

žádost

odpověď

odvolání příloha

podstoupení odvolání nadřízenému orgánu

žádost o poskytnutí informace ke zveřejňování fotografií na webu obce

žádost

odpověď

žádos o doplnění poskytnuté informace k č.j. 00705/18/OÚ-84.1

žádost

odpověď

žádost o poskytnutí informace k dokumentu vydaného obcí č.j. 278/14/OÚ-616

žádost

odpověď