Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Vysoká Pec
 • 2. Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení

       Obec Vysoká Pec (dále jen obec) vznikla Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky čj. VSC/3-3768/91 ze dne 19.12.1991 podle ustanovení § 11 a 70a zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., a mění zákon        

       č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, oddělením částí Rudné a Vysoká Pec od města Nejdek. Z těchto oddělených částí vznikla s účinností od 1.1.1992 nová samostatná obec, které se stanovil název Vysoká Pec. Tato obec se člení na části Rudné a Vysoká Pec.     Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).  

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Vysoká Pec 109
  36221 Nejdek
  ostaní agendy, veřejný opatrovník: +420607050796
  ostatní agendy, veřejný opatrovník: +420723098264
  účetní: +420724196170
  E-mail: info@vysokapec.eu
  ostaní agendy, veřejný opatrovník: ilona.kanova@vysokapec.eu
  ostatní agendy, veřejný opatrovník: romana.mala@vysokapec.eu
  WWW: www.vysokapec.eu
  Skype: vysokapeckv
  ID Datové schránky: zc5bwry
 • 5. Bankovní spojení
  Komerční banka pobočka Nejdek: 21027341/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00872083
 • 7. DIČ
  CZ00872083
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Vysoká Pec
   Vysoká Pec 109
   36221 Nejdek
    
  • e-mailem:
  • elektronickým podáním: info@vysokapec.eu
  • telefonicky na tel. čísle: +420724196170, +420607050796

  úřední hodiny
   

  pondělí 8:00 - 17:00
  středa 8:00 - 17:00


   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

  11. Opravné prostředky

   
  11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.
   
  11.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty (rady obce) učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
   
  11.3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.  
   
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

   

  Popisy různých postupů jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place  

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Vysoká Pec vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací
    

   pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

   Obec Vysoká Pec stanoví

   v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

   čl. I.

   Náklady na pořízení kopií

   1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

   a) jednostranná ................................................................ 2 Kč

   b) oboustranná ................................................................  4 Kč

   2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

   a) jednostranná ................................................................ 4 Kč

   b) oboustranná ................................................................  8 Kč

    

   3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

   a) jednostranná………………………………………………10 Kč

   b) oboustranná……………………………………………….20 Kč

    

   4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:

   a) jednostranná ………………………………………………20 Kč

   b) oboustranná ……………………………………………….40 Kč

   5. Za tisk na tiskárně PC A4-černobílé 2 Kč,  A4-barevně 10 Kč (jednostranné)

   6. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …….5 Kč

   7. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

   8. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

   čl. II.

   Náklady na opatření technických nosičů dat

   1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč

   2. 1 ks DVD ................................................................................  20 Kč

   Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD nebo DVD) žadatele nejsou přípustné.

   čl. III.

   Náklady na odeslání informací žadateli

   1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20 Kč za jednu poštovní zásilku.

   2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

   čl. IV.

   Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhnou půl hodiny, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

   2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

   3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

   čl. V.

   Ostatní ustanovení

   1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

   2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.

   3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 21027341/0100 Komerční banka, a.s..

   4. Tento sazebník se stanoví na neurčito.

   5. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Vysoká Pec ze dne 15.6.2018, číslo usnesení 25/2018, pod bodem číslo 22b).

    

   Ve Vysoké Peci, dne 15.6.2018

    

   ..............................................

   starosta obce Tomáš Hüttner

    

   ____________________________________________________________________

    

   Sazebník úhrad za tiskové a kopírovací služby

   Obec Vysoká Pec stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací:

   čl. I.

   Náklady na pořízení kopií

   1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

   a) jednostranná ................................................................ 2 Kč

   b) oboustranná ................................................................  4 Kč

   2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

   a) jednostranná ................................................................ 4 Kč

   b) oboustranná ................................................................  8 Kč

   3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

   a) jednostranná………………………………………………10 Kč

   b) oboustranná……………………………………………….20 Kč

   4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:

   a) jednostranná ………………………………………………20 Kč

   b) oboustranná ……………………………………………….40 Kč

   5. Za tisk na tiskárně PC A4-černobílé 2 Kč,  A4-barevně 10 Kč (jednostranné)

   6. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do veli-kosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání ………5 Kč

   čl. II.

   Náklady na odeslání informací žadateli

   1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20 Kč za jednu poštovní zásilku.

   2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

   čl. III.

   Ostatní ustanovení

   1. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 21027341/0100 Komerční banka, a.s..

   2. Tento sazebník se stanoví na neurčito.

   3. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Vysoká Pec ze dne 15.6.2018, číslo usnesení 25/2018, pod bodem číslo 22b-II).

    

   Ve Vysoké Peci, dne 15.6.2018

    

   ..............................................

   starosta obce Tomáš Hüttner

    

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    

   16. Licenční smlouvy 
   16.1Vzory licenčních smluv 
   16.216.2 Výhradní licence 
    

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Vysoká Pec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnuté informace

  index_admin.php?active=89&lang=cs