Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Vysoká Pec
 • 2. Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení

       Obec Vysoká Pec (dále jen obec) vznikla Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky čj. VSC/3-3768/91 ze dne 19.12.1991 podle ustanovení § 11 a 70a zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., a mění zákon        

       č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, oddělením částí Rudné a Vysoká Pec od města Nejdek. Z těchto oddělených částí vznikla s účinností od 1.1.1992 nová samostatná obec, které se stanovil název Vysoká Pec. Tato obec se člení na části Rudné a Vysoká Pec.     Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).  

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Vysoká Pec 109
  36221 Nejdek
  ostaní agendy, veřejný opatrovník: +420607050796
  účetní: +420724196170
  E-mail: info@vysokapec.eu
  ostaní agendy, veřejný opatrovník: ilona.kanova@vysokapec.eu
  WWW: www.vysokapec.eu
  ID Datové schránky: zc5bwry
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Vysoká Pec 109
   36221 Nejdek
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Vysoká Pec 109
   36221 Nejdek
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 17:00
   středa8:00 - 17:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   ostaní agendy, veřejný opatrovník: +420607050796
   účetní: +420724196170
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.vysokapec.eu
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   info@vysokapec.eu
  • 4.8. Další elektronické adresy
   info@vysokapec.eu
   ostaní agendy, veřejný opatrovník: ilona.kanova@vysokapec.eu
 • 5. Bankovní spojení
  Komerční banka pobočka Nejdek: 21027341/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00872083
 • 7. DIČ
  CZ00872083
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Vysoká Pec
   Vysoká Pec 109
   36221 Nejdek
    
  • e-mailem:
  • elektronickým podáním: info@vysokapec.eu
  • telefonicky na tel. čísle: +420724196170, +420607050796

  úřední hodiny
   

  pondělí 8:00 - 17:00
  středa 8:00 - 17:00


   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

  11. Opravné prostředky

   
  11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.
   
  11.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty (rady obce) učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
   
  11.3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.  
   
 • 12. Formuláře

  Formuláře

  Žádost o kácení dřevin Staženo: 759x | Datum vložení: 22.08.2012

  Žádost o kompenzaci kanalizačních přípojek Staženo: 1261x | Datum vložení: 22.08.2012

  Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Staženo: 1027x | Datum vložení: 22.08.2012

  žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 1139x | Datum vložení: 09.10.2012

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

   

  Popisy různých postupů jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place  

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Vysoká Pec vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    
   Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1. ledna 2009


   Úkon Sazba
   Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma
    

   Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé 2,00 Kč
   Kopírování dokumentů oboustranné  A4 černobílé 3,00 Kč
   Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé 4,00 Kč
   Kopírování dokumentů oboustranné  A3 černobílé 6,00 Kč
   Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné 10,00 Kč
   Kopírování dokumentů oboustranné  A4 barevné 20,00 Kč
   Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné 20,00 Kč
   Kopírování dokumentů oboustranné  A3 barevné 40,00 Kč
    

   Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé 2,00 Kč
   Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné 10,00 Kč
   Tisk digitální fotografie 9 x 13 10,00 Kč
   1 ks nenahrané CD 10,00 Kč
    

   Poštovné dle platných poštovních tarifů
   Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut) 50,00 Kč za každou i započatou půlhodinu práce
   Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.) dle skutečné výše nákladů


   Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku. Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele nejsou přípustné. Úhradu za poskytované služby lze provést:
   v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Vysoká Pec
   po dohodě na bankovní účet obce č. 21027341/0100

    

   Vydání informací nebo vystavených kopií je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy (zálohu stanoví příslušný pracovník úřadu a to až do výše předpokládaných nákladů).
   V odůvodněných případech lze od úhrady za služby upustit (na základě písemné žádosti žadatele). O prominutí úhrady rozhoduje starosta obce.

    

   Správní poplatky:
   Vyměření správních poplatků a způsob jejich vybírání je upraven v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich výše je upravena v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zmíněného zákona.
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


    

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    

   16. Licenční smlouvy 
   16.1Vzory licenčních smluv 
   16.216.2 Výhradní licence 
    

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Vysoká Pec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva 2007 Staženo: 697x | Datum vložení: 22.08.2012

  Výroční zpráva 2008 Staženo: 513x | Datum vložení: 29.03.2013

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 697x | Datum vložení: 22.08.2012

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 720x | Datum vložení: 22.08.2012

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 752x | Datum vložení: 22.08.2012

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 659x | Datum vložení: 27.02.2013

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 551x | Datum vložení: 28.02.2014

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 394x | Datum vložení: 25.02.2015

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 278x | Datum vložení: 29.02.2016

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 160x | Datum vložení: 10.04.2017

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 99x | Datum vložení: 14.02.2018

 • Poskytnuté informace

  index_admin.php?active=89&lang=cs